ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN COLLETT & VICTOR BV

 

1. Toepasselijkheid  


1.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle (contractuele) betrekkingen van COLLETT & VICTOR BV, met zetel te 8870 Izegem, Kapelstraat 2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0453.220.424 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (“COLLETT & VICTOR”; COLLETT & VICTOR wordt hierna ook aangeduid als “wij” of “ons” of “onze”), beheerst door deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) en zijn deze Algemene Voorwaarden dan ook onder meer (zonder beperking) van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, prestaties, leveringen en facturen, met uitsluiting van enige (algemene) voorwaarden van de klant (de “Klant”; de Klant wordt hierna ook aangeduid als “u” of “uw”), ook als daarin zou worden vermeld dat deze voorrang zouden hebben en/of deze bij een bestelbon of enig ander document zouden zijn gevoegd. 

 

1.2. Naast de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, wordt u door onder meer de plaatsing van een bestelling, de ondertekening van een overeenkomst, de ingebruikname van de goederen, het laten uitvoeren van onze diensten en/of het aanvaarden van een factuur, geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard en expliciet en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van om het even welke eigen (algemene) voorwaarden, ongeacht wanneer en in welke vorm deze door u zouden zijn meegedeeld. In ieder geval hebben deze Algemene Voorwaarden steeds voorrang op uw (algemene) voorwaarden. 

 

1.3 Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig en kunnen ons slechts worden tegengeworpen na onze uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding. Bij gebreke daaraan blijven deze Algemene Voorwaarden onveranderd en onverminderd gelden. 

  

2. Studies, offertes en overeenkomsten 

 

2.1. Al onze prijsberekeningen en voorstellen hebben slechts een indicatief en vrijblijvend karakter, gelden enkel ten titel van inlichting en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk anders door ons aangegeven. Deze gelden niet als aanbod en kunnen dan ook steeds door ons gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. 

 

2.2 U kunt uw bestellingen en/of opdrachten telefonisch plaatsen, per post of elektronisch. Bij een telefonisch geplaatste bestelling en/of opdracht dient u deze steeds te bevestigen per email of elektronisch. Elke door u geplaatste bestelling en/of opdracht, ongeacht de wijze waarop, verbindt u onmiddellijk en is onherroepelijk, ongeacht of er al dan niet een voorschot werd betaald. Wij zijn steeds gerechtigd om een voorschot te vragen. Het voorschot dat u stort, komt in mindering op de bestelprijs. Wij zijn slechts verbonden door uw bestelling en/of opdracht nadat wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd. Ook uw elektronische bestellingen dienen steeds door ons uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd te worden voordat deze ons verbinden. De orderbevestiging geldt – onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (cfr. artikel 6.2.) - als de tussen u en ons tot stand gekomen overeenkomst. Elke wijziging of aanvulling van een bestelling dient u schriftelijk aan te vragen en wordt pas aanvaard na onze uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring, welke voorwaardelijk kan zijn aan een prijsaanpassing. Hetzelfde geldt wanneer een werk niet binnen het opgegeven tijdsbestek kan uitgevoerd worden, om van redenen die niet aan ons toe te rekenen zijn.  

 

2.3. Maten weergegeven in onze voorstellen dienen beschouwd te worden als voorlopig en bij benadering. Wanneer bij een definitieve meting naderhand zou blijken dat er een verschil bestaat met de voorlopige maten behouden wij ons het recht voor om de overeengekomen prijs in evenredigheid aan te passen. 

 

2.4. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom en zijn beschermd door de intellectuele rechten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij overhandiging aan u mogen zij niet misbruikt worden noch door u noch door derden. U bent aansprakelijk voor elk eventueel misbruik. Wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal twintig percent (20%) van de met u overeengekomen prijs. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. 

 

2.5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeenkomen dat dit tot onze opdracht behoort, kunnen de door ons geformuleerde voorstellen nooit door u jegens ons worden ingeroepen als een analyse door ons die aan uw bestelling en/of de opdracht voorafgaat. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, bepaalt u zelf welke goederen door ons moeten vervaardigd en/of geleverd worden en draagt u zelf de verantwoordelijkheid van uw keuze. 

 

2.6. U verbindt zich ertoe om ons bij uw bestelling en/of de opdracht steeds alle nuttige en noodzakelijke gegevens en/of informatie te bezorgen voor de vervaardiging en/of levering van de goederen, waarvan u weet, of behoorde te weten, dat deze noodzakelijk en/of nuttig zijn voor de uitvoering, en alle verzochte medewerking hiertoe te verlenen, bij gebreke waaraan u zich niet zal kunnen beroepen op gebreken, welke  voortvloeien uit het niet-verlenen van deze informatie en/of medewerking. U bent tevens zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door u, dan wel de door uw aangestelde verstrekte informatie, waarop wij geen nazicht zullen uitoefenen. Wij zijn gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de informatie met betrekking tot uw bestelling en/of opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die wij van u, dan wel van de door uw aangestelde ontvangen, de correcte gegevens zijn. In ieder geval zijn wij nooit aansprakelijk voor conceptiefouten of voor de karakteristieken, eigenschappen, eventuele tekortkomingen of gebreken in de door u aangeleverde materialen die wij verwerken.. 

 

3. Leveringen, werkzaamheden en termijnen 

 

3.1. Eventueel vooropgestelde leverings-, uitvoerings- of andere termijnen zijn steeds indicatief, worden louter bij wijze van inlichting meegedeeld en zijn altijd bij benadering te interpreteren. Ingeval van overmacht (cf. artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden), kunnen wij de werken of leveringen verdagen of desnoods annuleren, zonder enig recht voor u op schadevergoeding. Eventuele vertraging geeft nooit aanleiding voor u tot schadevergoeding. Zij kan door u evenmin ingeroepen worden om een gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling te wettigen. Niettemin zullen wij alle redelijke inspanningen doen om de leveringen en werken op de vooropgestelde data te presteren. 

 

3.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders in onze orderbevestiging bepaald, worden onze goederen steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze magazijnen. Het tijdstip van levering is zodra de goederen het magazijn verlaten, resp. aldaar ter verzending / afhaling klaarstaan. Het risico van verlies en/of beschadiging van onze goederen wordt op dat ogenblik overgedragen. Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door u niet werden afgehaald, blijven zij (tijdelijk) in ons magazijn liggen voor uw rekening, op uw kosten en op uw risico, met inbegrip van het brandrisico, diefstal, toeval of overmacht, en hebben wij het recht om de goederen reeds te factureren. U draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer van de goederen vanaf ons magazijn naar de gewenste bestemming, zelfs in geval van “franco” levering en zelfs indien het vervoer door onze vrachtwagens verzekerd wordt. U dient er desgevallend voor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de bestemming en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. 

 

3.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, gaan wij ervan uit dat de werken in één fase zullen gebeuren. Bij een latere opdeling van de werken in verschillende fases, op uw vraag, kan een supplement aangerekend worden, in welk geval onder meer rekening gehouden zal worden met stockagekosten, bijkomende verplaatsingskosten, behandelingskosten en prijsstijgingen. Hetzelfde geldt wanneer de uitvoering van een werk vertraagd of uitgesteld wordt om redenen die niet aan ons toe te rekenen zijn.  

 

3.4. Wij behouden ons het recht voor om partiële leveringen en facturaties uit te voeren, zonder dat u dit kan weigeren of de betaling om die reden kan uitstellen. Wij zullen in een dergelijk geval voor het resterende deel een aanvullende bevestiging doorsturen. Artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden is ook van toepassing op elke partiële levering. 

 

3.5. De schade, die ons zou berokkend worden of die wij aan u of aan derden zouden berokkenen, als gevolg van de slechte staat van de toegangswegen zal u ten laste gelegd worden. 

 

3.6. Alle aan u geleverde goederen blijven onze eigendom totdat alle bedragen die u op grond van de overeenkomst aan ons verschuldigd bent (de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval schadevergoeding) integraal zijn vereffend. Dit recht geldt eveneens indien de door ons geleverde goederen reeds werden overgedragen of geplaatst bij derden of geïntegreerd of verwerkt met andere zaken, al dan niet aan u toebehorend. 

 

3.7. De werf dient door u op uw kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken op een veilige manier (de werf + toegangswegen tot de werf moeten vrij zijn van alle hindernissen (zoals bijvoorbeeld rioleringen, elektrische leidingen, citernes, kelders en dergelijke), berijdbaar en bereikbaar zijn, en dit rekening houdend met de uit te voeren werken). Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. U zal niet alleen gehouden zijn tot schadevergoeding wegens wachttijd, derving en andere mogelijke schade die wij geleden hebben, doch u zal ons ook vrijwaren voor alle schade-eisen en herstellingskosten die door uw niet naleven van deze clausule ontstaan. U zorgt op uw kosten voor de nodige stroom- en watervoorziening in de nabijheid van de werf. 

 

3.8. Het metselwerk (beton, muren, vloeren, e.d.) dient zich in zuivere en goed afgewerkte toestand (en volgens waterpas) te bevinden. 

 

3.9. Indien er zich tijdens de uitvoering van onze werken obstakels voordoen of manifesteren, onafhankelijk van onze wil, dan zal de meerprijs van deze wijzigingen en meerwerken ten laste vallen van u. Oponthoud veroorzaakt door het niet gereed zijn van de montageplaats of de te bewerken goederen volgens onze opgave wordt in rekening gebracht in regie vermeerderd met de verplaatsingskosten.  

 

3.10 Wij hebben het recht om ons, zonder voorafgaande kennisgeving, in de uitvoering van onze werken te laten vervangen door een derde. 

 

 4. Leveringen aansprakelijkheid 

 

4.1. U dient onze goederen en/of werken onmiddellijk bij levering te inspecteren.   

Eventuele gebreken welke aanwezig waren en welke u na controle redelijkerwijze kon vaststellen (zoals bv. beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conforme levering), worden geacht door u te zijn aanvaard indien u binnen de vijf (5) dagen na de levering van de betrokken goederen geen bezwaar gemotiveerd maakt per aangetekende brief, dit alles op straffe van verval. Na het verloop van deze termijn zal uw klacht niet meer in acht genomen worden.  

De garantieperiode voor verborgen gebreken zes (6) maanden vanaf de levering van de betrokken goederen. Klachten inzake verborgen gebreken moeten binnen de acht (8) dagen te rekenen vanaf het ontdekken van het verborgen gebrek, maar in ieder geval binnen de acht (8) dagen nadat u het gebrek had behoren te ontdekken, gemeld worden bij aangetekend schrijven, dit alles op straffe van verval. De dagvaarding is maar ontvankelijk indien ze wordt betekend binnen de hierboven vermelde garantieperiode van zes (6) maanden. De garantieperiode met betrekking tot de structuur van de goederen (‘het karkas’) wordt verlengd tot maximaal vijf (5) jaar. Wij bieden daarentegen geen enkele garantie op de stoffen. In elk geval is de aansprakelijkheid voor de geleverde en gebruikte goederen beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. U dient ons onmiddellijk in de gelegenheid te stellen om een klacht te onderzoeken door de goederen voor controle ter beschikking te stellen van ons, dit op straffe van verval van recht om ons aansprakelijk te stellen voor een niet-conforme levering, dan wel zichtbaar of verborgen gebrek. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen. 

 

4.2. In geval van onze aansprakelijkheid, zullen wij nooit tot enige andere of meerdere schadeloosstelling gehouden zijn dan, naar onze vrije keuze, hetzij de reparatie of zo nodig vervanging, hetzij de terugbetaling van de gebrekkige (onderdelen van de) goederen. In geval van terugbetaling is onze aansprakelijkheid sowieso beperkt tot de gefactureerde waarde, exclusief btw en kosten, van de gebrekkige goederen. De reparatie of vervanging van de gebrekkige (onderdelen van de) goederen doet geen nieuwe garantietermijn starten. 

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor beweerde tekortkomingen aan door ons geleverde goederen en/of uitgevoerde werken indien (i) deze het gevolg zijn van gewone slijtage, (ii) deze het gevolg zijn van uw opzettelijke schade of nalatigheid of u de goederen niet gebruikt waarvoor deze normaliter zijn bestemd, (iii) u de instructies in de verstrekte technische documentatie niet heeft opgevolgd en/of (iv) u de goederen of een deel van de goederen wijzigt of vervangt en/of (v) voortvloeien uit de karakteristieken, eigenschappen, eventuele tekortkomingen of gebreken van de door u aangeleverde goederen of materialen, die door ons verwerkt werden.   

 

4.3. Wij kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten,  gebreken in door u of uw aangestelde geleverde stoffen/materialen, die wij op uw verzoek verwerken, noch voor de hoeveelheden of snijverliezen ervan.  

 

4.4. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

 

4.5. Wij garanderen dat de goederen op het ogenblik van de levering conform onze geldende specificaties zijn. Wij geven voor het overige geen andere uitdrukkelijke of impliciete garantie of verbintenis met betrekking tot de verkochte goederen, met inbegrip van (doch zonder beperking tot) enige garantie of verbintenis inzake de geschiktheid voor een bepaald gebruik door u. 

 

4.6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bedongen, is onze opdracht een inspanningsverbintenis. 

Wij zijn daarbij enkel aansprakelijk in geval van opzettelijke fout, kennelijk zware fout, bedrog en/of fraude. 

Indien onze aansprakelijkheid weerhouden zou worden, aanvaardt u uitdrukkelijk dat, behoudens opzettelijke fout, bedrog of fraude: 

 

- wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige winstderving, indirecte, incidentele, -of gevolgschade, dan wel verliezen (met in begrip van, maar zonder beperking tot: punitieve of voorbeeldige schadevergoedingen, schade geleden door derden, inkomensverliezen, gebruiksverliezen of verloren producten, contracten, cliënteel, goodwill, verloren tijd, data, gegevens, imagoschade, bedrijfsonderbreking of stilstand of enige claims van derden); 


- onze aansprakelijkheid, op welke grond ook, ten opzichte van u voor alle eventuele schade in elk geval beperkt zal zijn tot maximaal de gefactureerde waarde, exclusief btw en kosten, althans tot dat gedeelte van resp. de bestelling of de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, waarbij onze totale aansprakelijkheid in geen geval meer kan bedragen dan het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door ons werd afgesloten, met een maximum van 20.000,00 EUR. Onze verzekeringspolis en polisvoorwaarden zijn op eerste verzoek ter inzage beschikbaar. 

 

4.7. Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor elke vorm van aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten of beperkt.  

 

4.8. U vrijwaart ons integraal voor alle aanspraken van uw afnemer, op welke grond ook. 

   

5. Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen 


5.1. Bij annulering en/of verbreking door u van een bestelling en/of opdracht, zelfs gedeeltelijk, kunnen wij opteren voor hetzij de uitvoering van de bestelling en/of opdracht en een voorschot te vorderen van tien percent (10%) op de nog niet uitgevoerde onderdelen van de bestelling en/of opdracht, hetzij de ontbinding ervan, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of verdere kennisgeving, en met een bijkomende verbrekingsvergoeding betaalbaar door u gelijk aan dertig percent (30%) van de overeengekomen prijs (excl. BTW). Dit geldt onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is. Reeds uitgevoerde onderdelen van bestellingen en/of opdrachten of reeds aangekochte of geproduceerde materialen, en enige andere gemaakte kosten, dienen steeds aan de overeengekomen prijs vergoed te worden en in voorkomend geval wordt voornoemde, forfaitaire verbrekingsvergoeding berekend op de prijs van de niet-uitgevoerde onderdelen van de bestelling en/of opdracht. Het door u bestelde maatwerk kan onder geen enkel beding door ons worden teruggenomen.  

 

5.2. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behouden wij ons het recht voor alle leveringen, werkzaamheden en verplichtingen t.a.v. u op te schorten tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door ons. Wij bepalen zelf wanneer wij de werken hervatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd kan zijn. Wanneer wij door deze schorsing schade lijden (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal u deze dienen te vergoeden. Desgevallend kunnen wij de overeenkomst met u van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in uw nadeel en desgevallend een schadevergoeding vorderen. In dat geval is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 5.1. Dit geldt ook in geval een redelijke vrees bestaat dat u uw verplichtingen niet zal nakomen, zoals onder meer doch niet beperkt tot kennelijk onvermogen, ontbinding, vereffening of (dreigend) faillissement.  

 

5.3. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van acht percent (8%), alsook een forfaitaire vergoeding verschuldigd van tien percent (10%) van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien onze schade hoger is. Naast de nalatigheidsinteresten en de forfaitaire schadevergoeding zullen ook alle andere invorderingskosten integraal te uwen laste zijn. 

 

5.4. Bij laattijdige betaling van een factuur worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op u van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. 

 

5.5. In alle gevallen van contractuele wanprestatie zijn wij gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op alle materialen en goederen die u aan ons ter bezit gesteld heeft, ter verwerking of anderszins. Dit retentierecht kunnen wij blijven uitoefenen totdat aan alle gevolgen van uw contractuele wanprestatie geremedieerd werd.  

 

 

6. Betaling 

 

6.1. De verschuldigde prijzen van onze goederen en/of werken zijn deze zoals aangeduid in de orderbevestiging.  

 

6.2. In geval van wijzigingen betreffende lonen, sociale lasten, transportkosten alsmede in geval van wijzigingen der prijzen van grondstoffen/bouwmaterialen, of economische schommelingen, behouden wij ons het recht voor onze prijzen, vermeld in de orderbevestiging en/of contracten, te wijzigen (ook na bevestiging/ondertekening van de bindende orderbevestiging of het contract): 

 

Eventuele prijswijzigingen hebben steeds betrekking op een totaal van maximaal tachtig percent (80%) van de totale prijs. 

 

Voor de prijswijzigingen wordt volgende prijsherzieningsformule gehanteerd: 

 

P = p {a + c (I/i)} 

 

P = de nieuwe prijs 

p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte/het contract 

a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20) 

c = het percentage van de kostenpost: ofwel (i) de kosten van de desbetreffende bouwmaterialen/grondstoffen óf (ii) de desbetreffende loonkosten-sociale lasten, óf (iii) de desbetreffende transportkosten, in de totale prijs (a + c = 1) 

I = de nieuwe index  

i = de oorspronkelijke index (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte/het contract) 

 

 

Voor de indexen (I en i) zijn van toepassing naar gelang de betrokken kostenpost (cfr. supra): ofwel (i) Agoria-index (voor de grondstoffen/bouwmaterialen die genoteerd worden door Agoria), óf (ii) de voor ons meest gunstige Mercuriale-index (voor alle overige grondstoffen/bouwmaterialen (niet genoteerd door Agoria), óf (iii) de voor ons meest gunstige S-index - zoals gepubliceerd door de FOD Economie - (voor de loonkosten en sociale lasten), óf (iv) de voor ons meest gunstige prijsindex voor diensten - zoals gepubliceerd door Statbel - (voor de transportkosten). 

 

Bovenstaande formule wordt per kostenpost en per index apart toegepast voor de eventuele wijzigingen van prijs. De prijswijzigingen (verschil nieuwe prijs/ oorspronkelijke prijs) worden desgevallend opgeteld, om zo tot de totale gewijzigde prijs te komen. 

 

6.3. Een afwijking van de overeengekomen prijzen is voorts mogelijk (i) in geval van meerwerken of wijzigingen aan de initiële opdracht en (ii) indien bij opmetingen afwijkende afmetingen worden vastgesteld zoals vermeld bij de bestelling. Deze aanpassingen van de prijs geeft u niet het recht om de bestelling te annuleren. 

 

6.4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, zijn de aanduidingen van onze prijzen steeds Ex Works., exclusief BTW en enige andere belastingen, heffingen en/of kosten, zoals onder meer (zonder beperking) overheidsheffingen, kosten van verzekeringen, kosten van vervoer en verpakkingen. Deze kosten zijn steeds ten laste van u en zullen afzonderlijk worden vermeld op onze facturen. Indien het tarief van de belasting (BTW of andere) gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief belasting overeengekomen werd. Alle eventuele kosten en verliezen ingevolge van wisselkoersen vallen eveneens te uwen laste.  

 

6.5. U zal elektronische facturen aanvaarden indien wij dergelijke facturen wensen uit te sturen en u daarvan voorafgaand aan het verzenden van deze facturen in kennis stellen. 

 

6.6. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de offerte. Tenzij anders bepaald, worden deze prestaties gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. 

 

6.7. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders in onze factuur bepaald, zijn onze facturen steeds betaalbaar op onze zetel, in euro, contant, netto en zonder korting, en binnen de vijftien (15) dagen na de factuurdatum. 

 

6.8. Indien een factuur op uw vraag dient te worden opgesteld op naam van een derde, blijft u met deze derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en alle andere verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst tussen partijen. 

 

6.9. Al onze facturen worden geacht zonder voorbehoud aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de vijf (5) dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven gemotiveerd worden betwist, met vermelding van factuurdatum en -nummer. 

 

6.10. Bij werken die in fasen worden uitgevoerd over een bepaalde periode, hebben wij het recht om de werken gefaseerd te factureren. 

 

6.11. Tot zekerheid van alle openstaande schulden, kent u ons een pandrecht toe op (i) de bij ons afgenomen en betaalde goederen die zich (in stock) bij u bevinden en (ii) op uw vorderingen op uw afnemers voor goederen die u bij ons afgenomen hebt. In geval van niet-betaling na aangetekende ingebrekestelling, zijn wij gerechtigd deze panden uit te winnen, zonder voorgaande, rechterlijke tussenkomst. 

 

6.12. Wij zijn steeds gerechtigd elke eventuele aanspraak lastens ons te compenseren met onze openstaande vordering lastens u, ongeacht of deze op dat ogenblik reeds zeker, vaststaand of opeisbaar is of samenhangend zijn. 

 

 

7. Overmacht  


 

7.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de uitvoering van onze verplichtingen, indien dit te wijten is aan overmacht. 

 

7.2. Onder overmacht wordt elke gebeurtenis of omstandigheid begrepen welke redelijkerwijs niet voorkomt of voorzien had kunnen worden, of die welke in redelijkheid buiten de controle van de getroffen partij valt; in ieder geval, doch niet-limitatief: de onmogelijkheid om de offerte/werkzaamheden uit te voeren ten gevolge van natuurrampen, nucleaire of chemische explosies, maatregelen of voorschriften uitgevaardigd door een bestuursorgaan of ander onderdeel van een overheid (zoals vervoer-, import-, export- of productieverboden) elektriciteitspannes, beperkt aanbod van grondstoffen op de markt, veranderingen in de regelgeving met betrekking tot verplichte voorraden, storingen in (telefoon)netwerken, brand, alle soorten stakingen, tekortschieten van leveranciers, boycotten, oorlogen en gewapende conflicten.  

 

Onder overmacht wordt eveneens begrepen, omstandigheden waardoor de toelevering van goederen zodanig wordt beïnvloed dat de uitvoering van onze verplichtingen slechts met vertraging, gedeeltelijk, of in het geheel niet kan plaatsvinden. 

 

7.3. Bij overmacht zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de tijdelijke overmachtssituatie te beëindigen en onmiddellijk de uitvoering te hervatten na beëindiging van de overmachtssituatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dit betreft een inspanningsverbintenis.  

 

7.4. Indien de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, hebben  wij het recht de bestelling en/of opdracht te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. 

 

8. Slotbepalingen 


8.1. De eventuele nietigheid van één van deze clausules of een deel ervan kan niet de nietigheid van de andere delen ervan of van deze Algemene Voorwaarden of van andere daarin opgenomen clausules impliceren. Clausules die als overdreven worden beoordeeld, zullen niet nietig zijn, maar zullen gematigd worden tot wat wettelijk mogelijk is en het dichtst benadert wat in het bedoelde deel of de bedoelde clausule wordt nagestreefd.  

 

8.2. Iedere afstand van recht uit de Algemene Voorwaarden, kan uitsluitend schriftelijk gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Algemene Voorwaarden. Het enkele feit dat een partij enig recht onder de Algemene Voorwaarden niet of niet onmiddellijk uitoefent of aan de andere partij een termijn toestaat om haar verplichtingen onder de overeenkomst na te komen, zal geen afstand van het betrokken recht in hoofde van deze partij uitmaken. 

 

8.3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, zal geen remedie, vergoeding of sanctie uitdrukkelijk beschreven in deze Algemene Voorwaarden exclusief zijn en andere remedies, vergoedingen of sancties die beschikbaar zijn onder deze Algemene Voorwaarden of het toepasselijk recht uitsluiten. Alle remedies, vergoedingen of sancties bepaald in deze Algemene Voorwaarden zijn cumulatief en gelden onverminderd de remedies, vergoedingen of sancties die beschikbaar op basis van het toepasselijk recht. 

 

8.4. Wij zijn gerechtigd onze rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder uw toestemming. U bent enkel gerechtigd uw rechten en verplichtingen over te dragen na onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. 

 

8.5. Partijen erkennen en verklaren dat elk beding van deze Algemene Voorwaarden werkelijk door hen is gewild en geen (kennelijk) onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen doet ontstaan. 

 

 

9. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid 

 

9.1. De overeenkomsten tussen u en ons worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische Hoven en Rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht. De Rechtbank van Gent, afdeling Kortrijk is uitsluitend bevoegd.